Bijstand nodig? 051 70 35 17

AssurMIFID Gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten


1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

01a Ongevallen behalve arbeidsongevallen, forfaitaire uitkeringen, schadeloosstellingen, combinaties daarvan, vervoerde personen.
01b Arbeidsongevallen
02 Ziekte.
Forfaitaire uitkeringen, schadeloosstellingen, combinaties daarvan, afhankelijkheidsverzekering.
03 Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel.
Alle schade toegebracht aan:
motorrijtuigen, voertuigen zonder motor.
07 Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen.
Alle schade toegebracht aan vervoerde goederen of bagage, ongeacht de aard van het vervoermiddel.
08 Brand en natuurevenementen.
Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer deze zijn veroorzaakt door:
brand, ontploffing, storm, natuurevenementen, met uitzondering van hagel en vorst, kernenergie,aardverzakking.
09 Andere schade aan goederen
Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer die schade veroorzaakt is door hagel of vorst, alsmede door alle overige niet reeds sub 8 begrepen evenementen, zoals diefstal.
10a verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
10b verzekering aansprakelijkheid van de vervoerder
12 B.A. zee- en binnenschepen.
Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van zee- en binnenschepen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder).
13 Algemene B.A.
Alle overige niet reeds onder de nrs. 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid.
14 Krediet.
algemene insolventie, exportkrediet, verkoop op afbetaling, hypothecair krediet, landbouwkrediet.
16 Diverse geldelijke verliezen.
risico van gebrek aan werk, (algemeen) tekort aan ontvangsten, slecht weer, winstderving, doorlopende hoge algemene kosten, onvoorziene bedrijfsuitgaven, verlies van verkoopwaarde, huur- of inkomstenderving, andere indirecte bedrijfsverliezen dan bovengenoemde, niet met een bedrijf samenhangende geldelijke verliezen, overige geldelijke verliezen.
17 Rechtsbijstand.
18 Hulpverlening.
hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden, hulpverlening onder andere omstandigheden
Groep van activiteiten “leven”
21 Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen.
22 Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen.
23 Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen.
26 Kapitalisatieverrichtingen

 

1.3 Polisvoorwaarden

Bekijk ons documentcenter

 

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid


Voorafgaandelijk
Overeenkomstig de richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) hebben we doeltreffende organisatorische maatregelen genomen en administratieve procedures vastgelegd die erop gericht zijn alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om belangenconflicten te onderkennen, te  bewaken en te beheersen. We hebben een beleid uitgewerkt om de belangen van de klant te beschermen. Hieronder vindt u een overzicht. Op uw verzoek verstrekken we u nadere informatie.

2.1 Wettelijke basis

Huidig belangenconflictenbeleid is gebaseerd op de hierna opgesomde Europese en Belgische wetgeving en reglementering en kadert in de zogenaamde AssurMiFIDregelgeving.

 

Europese MiFiD-richtlijn (2004/39/EC);
Artikel 26, alinea 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
Artikel 12sexies §3 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsen herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;
Artikelen 16-23 KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft (KB N2);
Circulaire FSMA dd. 16/04/2014 betreffende de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector.


2.2 Ons beleid inzake belangenconflict

We verbinden er ons toe zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van onze klanten.

In ons beleid hebben we de omstandigheden in kaart gebracht die een belangenconflict kunnen vormen of doen ontstaan.

Onder belangenconflict verstaan we conflicterende belangen tussen ons kantoor en een cliënt of tussen meerdere clienten onderling, die zich kunnen voordoen in het kader van verzekeringsbemiddelingsdiensten en waarbij een of meerdere cliënten benadeeld kunnen worden.

Om belangenconflicten te bepalen stellen we ons de vraag of ons kantoor of één van zijn medewerkers in een situatie kan verkeren waarbij:

 

Winst kan gemaakt worden of verlies vermeden, ten koste van u als cliënt
Een belang in het resulaat zou kunnen bestaan anders dan dit van u als cliënt
Een belang van andere klanten primeert op dit van u als cliënt
Wij eenzelfde bedrijf uitoefenen als u als cliënt
Een ongebruikelijk financieel of ander voordeel wordt ontvangen van een derde voor een aan u geleverde verzekeringsbemiddelingsdienst
Voor inzage in de lijst van belangenconflicten kan u ons steeds contacteren.

De lijst van mogelijke belangenconflicten zal pro-actief beheerd worden. Dwz dat dit dit onderwerp op geregelde tijdstippen op de agenda van onze coördinatievergaderingen zal geplaatst worden.

Er zal actief worden nagedacht over eventueel nieuwe belangenconflicten die zich kunnen voordoen in functie van gewijzigde economische omstandigheden, nieuwe producten of diensten, reorganisatie van het bedrijf e.a.

We verwachten van onze medewerkers dat ze actief meehelpen in het identificeren van belangenconflicten, o.a. door het melden van (een vermoeden van) het bestaan van belangenconflicten.

 

2.3 Procedure

Belangenconflicten dienen in de eerste plaats vermeden te worden, waartoe de nodige organisatorische maatregels werden genomen en in geval ze zich toch zouden voordoen hebben we bepaald hoe deze in het belang van onze klanten te moeten beheren. Voor info inzake deze maatregelen kan u ons contacteren.

 

2.4 Bekendmaking van een belangenconflict.

Komt u – ondanks alles – toch in een situatie terecht waarin we u onvoldoende garantie kunnen bieden dat in uw beste belang wordt gehandeld, dan verschaffen we u informatie en details over de aard en de oorzaak van het conflict. Zo kunt u weloverwogen beslissing nemen.

 

3. Vergoeding


Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

 

4. Klachtenclausule


Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as * wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.